PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMOŚCI EDUKACYJNE

2012-10-02 09:32

Robot społeczny FLASH

Robot FLASH (Flexible Lirec Autonomous Social Helper) został opracowany w ramach
projektu LIREC, finansowanego przez Unię Europejską z 7. Programu Ramowego, w Zakładzie Podstaw Cybernetyki i Robotyki na Politechnice Wrocławskiej.

Jednym z istotnych celów projektu było opracowanie technologii robotycznych towarzyszy życia - robotów społecznych zdolnych do operowania w środowisku człowieka oraz nawiązywania interakcji z człowiekiem w sposób dla niego naturalny.

Robot społeczny chcąc wchodzić w interakcje z człowiekiem, poza standardowymi umiejętnościami percepcyjnymi i usługowymi, powinien posiadać elementy inteligencji emocjonalnej, biorącej czynny udział w procesie decyzyjnym, jak również powinien być zdolny do ekspresji emocji za pośrednictwem dedykowanych efektorów.Z tego względu, podczas powstawania koncepcji budowy robota FLASH brano pod uwagę nie tylko aspekty funkcjonalne, ale również psychologiczne i społeczne. Między innymi, badano wpływ wyglądu konstrukcji na: stopień akceptacji robota przez człowieka, oczekiwania człowieka względem robota oraz możliwości rozpoznawania intencji i stanu emocjonalnego robota przez człowieka. Pozwoliło to na realizację eksperymentów HRI (Human Robot Interaction) z użyciem różnych typów urzeczywistnień oraz prowadzenie równoległych prac nad elementami składowymi robota.

Przyjęte wymiary robota, wygląd oraz jego funkcjonalność są kompromisem pomiędzy oczekiwaniami względem konstrukcji, możliwościami technologicznymi i wynikami przeprowadzonych badań psychologiczno-społecznych.

Robot Flash - projekt LIREC

Robot FLASH nie jest pierwszą tego typu konstrukcją, jednak jako pierwszy integruje wiele technologii robotycznych towarzyszy życia. W przeciągu ostatniego dziesięciolecia na świecie powstało kilkadziesiąt konstrukcji tego typu, głównie opracowanych z myślą o badaniach HRI. Znakomita ich większość to prototypy, zaprojektowane i skonstruowane na uniwersytetach oraz instytucjach badawczych w Japonii, Korei oraz Stanach Zjednoczonych.

FLASH jest dwukołowym balansującym robotem mobilnym, wyposażonym w ekspresywną głowę, korpus i dwie ręce zakończone zręcznymi czteropalczastymi dłońmi. Głowa i ręce robota zasadniczo służą wyrażaniu emocji, uzupełniają pozawerbalną treść przekazu odpowiednią mimiką i gestykulacją. Dzięki temu, że w procesie komunikacji z człowiekiem pojawiają się emocje, zwiększa się stopień akceptacji robota przez człowieka oraz powstają podwaliny pod zawiązywanie się długoterminowych relacji. Ponadto robot posiada zestaw kompetencji umożliwiających nawigowanie w naturalnym środowisku człowieka, wykonywanie prostych czynności usługowych, manipulację, komunikację werbalną i niewerbalną, w tym ekspresję emocji.

Istotnym elementem robota jest emocjonalny umysł bazujący na projekcie FATIMA. W projekcie tym opracowano deliberatywny model umysłu, który jest zdolny do symulowania stanu emocjonalnego i działania pod jego wpływem.

Wszelkie dane - w języku angielskim - na temat robota FLASH na stronie: www.flash.lirec.ict.pwr.wroc.pl

Więcej informacji udziela:

Jan Kędzierski
Instytut Informatyki Automatyki i Robotyki
Politechnika Wrocławska
ul. Janiszewskiego 11/17, 50-370, Wrocław
e-mail: jan.kedzierski@pwr.wroc.pl
tel: 71 320 45 43

Źródło: LIREC GROUP, http://www.flash.lirec.ict.pwr.wroc.pl/