PATRONI ROBOTYKI:
 

PLACÓWKI

Wojskowa Akademia Techniczna
Siedziba: Warszawa
Adres:
Wojskowa Akademia Techniczna
ul. S. Kaliskiego 2
00-908 Warszawa
Telefon:
(22) 683 90 00
Fax:
(22) 683 99 01
Strona www:
www.wat.edu.pl
E-mail:
-
OPIS
Wydział: Mechatroniki
Kierunek: Mechatronika
www.wmt.wat.edu.pl


Opis:

Specjalność: Automatyka i sterowanie

Specjalność automatyka i sterowanie przygotowuje specjalistów, którzy będą posiadali wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania, konstruowania i badań systemów sterowania, kreowania zachowań inteligentnych oraz zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z podstawami robotyki, algorytmami sterowania, programowaniem mikrokontrolerów i sterowników swobodnie programowalnych oraz komputerów przemysłowych, budową układów sensorycznych i napędowych. Wykształcenie takich kwalifikacji będzie możliwe dzięki poznaniu metod programowania układów i urządzeń mechatronicznych, modelowania i symulacji komputerowej, programowania regulatorów wielofunkcyjnych. Studenci nauczą się wykorzystywać systemy operacyjne czasu rzeczywistego (QNX, Windows NT) oraz tworzyć systemy wizualizacji. Studia przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki i sterowania.


Specjalność: Identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych

Specjalność identyfikacja i diagnostyka systemów technicznych przygotowuje specjalistów do użytkowania, obsługiwania, a w szczególności diagnozowania szerokiej gamy urządzeń mechatronicznych. Student zdobędzie umiejętności w zakresie planowania jakości, zapewniania i zarządzania jakością w firmach produkcyjnych i usługowych. Uzyska praktyczną wiedzę związaną z nowoczesnymi metodami identyfikacji stanu obiektów technicznych. Pozna metody komputerowego wspomagania projektowania i kształtowania niezawodności współczesnych systemów technicznych. Nauczy się stosować narzędzia komputerowego wspomagania procesu eksploatacji urządzeń elektronicznych, mechanicznych i elektromechanicznych. Nauczy się projektować i eksploatować zautomatyzowane stanowiska produkcyjne w przedsiębiorstwach świadczących rozmaite usługi komputerowe. Zdobędzie praktyczne umiejętności tworzenia i programowania systemów pozyskiwania informacji oraz wizualizacji procesów technologicznych w oparciu o najnowsze rozwiązania z zakresu automatyki. Studia przygotowują do podjęcia pracy w średnich i małych firmach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją urządzeń oraz systemów mechatronicznych. Po zdobyciu odpowiedniej praktyki absolwent będzie przygotowany do zarządzania procesami zapewniania jakości na kierowniczych stanowiskach w firmach produkcyjnych i usługowych.


Specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Specjalność inżynieria systemów bezpieczeństwa przygotowuje specjalistów, którzy będą posiadali wiedzę oraz umiejętności z zakresu projektowania, organizacji, eksploatacji oraz zapewnienia jakości infrastruktury sprzętowo-informacyjnej systemów bezpieczeństwa. Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z budową sensorów, urządzeń lokacyjnych, systemów zabezpieczeń obiektów i urządzeń przesyłania informacji; metodami akwizycji, przetwarzania danych oraz wizualizacji sytuacji; zarządzaniem bezpieczeństwem informacji; projektowaniem zintegrowanych systemów ochrony; zarządzaniem i eksploatacją systemów bezpieczeństwa. Wykształcenie takich kwalifikacji będzie możliwe dzięki poznaniu zasad zarządzania bezpieczeństwem cywilnym oraz unormowań prawnych i normalizacyjnych dotyczących systemów bezpieczeństwa. Studenci nauczą się wykorzystywać narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i eksploatacji systemów technicznych. Studia przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, organizatorów oraz eksploatatorów systemów bezpieczeństwa.


Specjalność: Uzbrojenie rakietowe

Specjalność uzbrojenie rakietowe przygotowuje specjalistów, którzy w sektorze przemysłu obronnego i cywilnego (związanego z techniką wojskową) będą przygotowani do projektowania oraz eksploatacji uzbrojenia rakietowego, a zwłaszcza systemów rakietowych ziemia - powietrze i ziemia - ziemia. Program studiów obejmuje podstawową wiedzę kierunkową z obszaru techniki mikroprocesorowej, elektroniki i automatyki. W zakresie wiedzy specjalistycznej obejmuje modelowanie, symulację i projektowanie oraz programowanie komputerowych systemów automatyki. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w konstrukcji uzbrojenia rakietowego, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów mechatronicznych oraz z zasadami eksploatacji i diagnostyki uzbrojenia rakietowego. Studia przygotowują do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Studia przygotowują do podjęcia twórczej pracy zawodowej także w innych dziedzinach zastosowań zaawansowanej techniki, w tym: automatyki przemysłowej, identyfikacji i diagnostyki. Specjalność dedykowana jest także żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych specjalności uzbrojenie rakietowe Sił Powietrznych oraz Wojsk Lądowych.


Specjalność: Techniki komputerowe w mechatronice

Specjalność techniki komputerowe w mechatronice przygotowuje specjalistów, którzy będą wykorzystywać komputerowe systemy wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Studenci w trakcie studiów opanowują zagadnienia projektowania, konstruowania, podstaw wytwarzania, technologii nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych, procesów technologicznych, eksploatacji złożonych obiektów technicznych. Studenci tej specjalności zostaną zapoznani z systemami CAD/CAM/CAE, nowoczesnymi materiałami konstrukcyjnymi, z ich obróbką z wykorzystaniem maszyn sterowanych numerycznie. Nauczą się projektowania strategii eksploatacji wraz z tworzeniem informatycznych systemów wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych. Studia przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji i eksploatacji.


Specjalność: Technika uzbrojenia i materiały wybuchowe

Specjalność technika uzbrojenia i materiały wybuchowe przygotowuje specjalistów, którzy w sektorze przemysłu obronnego i cywilnego będą przygotowani do projektowania i eksploatacji techniki uzbrojenia, a zwłaszcza broni i amunicji użytkowanych m.in. przez wojsko, policję, służbę graniczną, służby ochrony osób i mienia itp. Ponadto przygotowuje specjalistów, którzy będą wykorzystywać materiały wysokoenergetyczne (materiały wybuchowe i pirotechniczne, prochy i paliwa rakietowe) w przemyśle, górnictwie i technice wojskowej. Studenci praktycznie zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budowie współczesnej broni, amunicji i materiałów wybuchowych, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów o przeznaczeniu specjalnym, konstrukcją i użytkowaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz z metodami ich badań i bezpiecznej eksploatacji.


Specjalność: Uzbrojenie klasyczne i środki bojowe

Specjalność uzbrojenie klasyczne i środki bojowe przygotowuje specjalistów, którzy w sektorze przemysłu obronnego i cywilnego będą przygotowani do projektowania i eksploatacji techniki uzbrojenia, a zwłaszcza broni i amunicji użytkowanych m.in. przez wojsko, policję, służbę graniczną, służby ochrony osób i mienia itp. Ponadto przygotowuje specjalistów pracujących z materiałami wysokoenergetycznymi (materiały wybuchowe i pirotechniczne, prochy i paliwa rakietowe) w przemyśle, górnictwie i technice wojskowej. Studenci praktycznie zapoznają się z nowoczesnymi materiałami i technologiami stosowanymi w budowie współczesnej broni, amunicji i materiałów wybuchowych, komputerowym procesem projektowania złożonych obiektów o przeznaczeniu specjalnym, konstrukcją i użytkowaniem broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz z metodami ich badań i bezpiecznej eksploatacji. Studia przygotowują głównie do pracy w jednostkach wojskowych, instytutach naukowo-badawczych i przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz sekcjach eksploatacyjno-technicznych wyodrębnionych pionów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (np. zespołach antykryzysowych), a także w koncesjonowanych agencjach ochrony osób i mienia.
 
x
DODAJ ZAPYTANIE
Zamieszczanie zapytań ofertowych w portalu Robotyka.com jest bezpłatne i nie wiąże się
z żadnymi zobowiązaniami. Wprowadź dane dotyczące poszukiwanego produktu/usługi: