PATRONI ROBOTYKI:
 

TEORIA ROBOTYKI
dr inż. Tomasz Buratowski