PATRONI ROBOTYKI:
 

WIADOMO列I PRZEMYSΜWE

2018-10-16 10:00

Gdel: Pod這瞠 do mocowania maszyn przemys這wych

Maszyny przemys這we musz by umieszczone na odpowiednich pod這瘸ch, kt鏎e je podtrzymuj i umo磧iwiaj im prac. Mocowane urz康zenia musz zachowa stabilno嗆 nawet wtedy, gdy poddane s naporowi wiatru, drganiom pod這瘸 czy wibracjom wywo豉nym prac. Dobrze zakotwiczona maszyna d逝瞠j b璠zie pracowa bezawaryjnie, a jej praca przyniesie lepsze efekty.

Najcz窷ciej maszyny przemys這we stawia si i mocuje na betonie, elementach ceramicznych (ró積ego rodzaju ceg豉ch) oraz elementach silikatowych i gazobetonowych. Do najcz瘰tszych przyczyn uszkodze maszyn nale膨 stosowanie nieprawid這wych technik pomiaru przy osadzaniu urz康zenia oraz degradacja pod這瘸. W豉軼iwe pomiary maj zapewni stabilno嗆 maszyn i sprawi, 瞠 dobrze radzi sobie b璠 z poziomami si i drga bez przenoszenia wstrz御ów na pod這瞠. Najwi璚ej uwagi wymagaj te montowane w papierniach i stalowniach.

W鈔ód najcz窷ciej kotwiczonych urz康ze wskaza mo積a silniki wysokopr篹ne, turbiny do generatorów, pompy, spr篹arki i linie waów. Osobn grup stanowi maszyny do zastosowa morskich – trzeba tu uwzgl璠nia konieczno嗆 ustawienia ich w pozycji pionowej, osiowanie i monta obu gównych zespoów nap璠owych oraz wyposa瞠nia pomocniczego. Projekty obejmuj te zabudow waów nap璠owych 鈔uby, skrzy przek豉dniowych i innych maszyn znajduj帷ych si na pok豉dzie, obróbk skrawaniem na miejscu, pomiar trójwymiarowy (3D) czy zabudow gównego silnika. Tak瞠 w przemy郵e energetyki wiatrowej cz瘰to pojawiaj si zamówienia obejmuj帷e montowanie i mocowanie maszyn, obejmuj帷e te m.in. pomiary geometryczne sekcji wie穎wych.

Kryteria doboru kotew mocuj帷ych
Jak wyja郾ia Wojciech P瘯owski kierownik ds. technicznych w Hilti: – Prawid這we zamocowanie maszyny musi spe軟ia szereg warunków. Najwa積iejsze s cztery z nich: odpowiedni dobór kotwy, jako嗆 陰czników, parametry pod這瘸 oraz jako嗆 wykonania zamocowania. Ich brak mo瞠 mie powa積e konsekwencje, je郵i chodzi o bezpiecze雟two, i prowadzi nawet do dramatycznych w skutkach katastrof budowlanych.

W ostatnich latach technika zamocowa stosowanych w budownictwie, przemy郵e i wielu innych obszarach bardzo si rozwin窸a. Obecnie stosowane rozwi您ania oparte s na kotwach mechanicznych lub chemicznych, wybieranych jako mocowanie najskuteczniejsze i najmniej inwazyjne z punktu widzenia wspó逍racy z pod這瞠m.

– Niestety w do嗆 cz瘰tym przekonaniu odpowiedni dobór sprowadza si do wyboru kotwy o odpowiedniej 鈔ednicy i d逝go軼i – mówi Wojciech P瘯owski. Tymczasem wybór kotwy musi by poprzedzony dok豉dn analiz ró積ych uwarunkowa, w jakich b璠zie pracowa豉, takich jak: charakter pracy 陰cznika (obci捫enie statyczne czy dynamiczne), sposób zabezpieczenia antykorozyjnego, g喚boko嗆 zamocowania kotwy, rodzaj pod這瘸, w przypadku kotwy chemicznej temperatura monta簑, odleg這嗆 kraw璠ziowa, odleg這嗆 mi璠zy kotwami i wiele innych.

Wspó販ze郾ie znane s równie rozwi您ania, które pozwalaj bezpiecznie instalowa maszyny nawet na pod這瘸ch o niskiej no郾o軼i, p造tkich lub sp瘯anych. Pozwala na to np. system TMF-6 firmy Güdel. Pr皻y mocuj帷e osadzane s w betonie za pomoc kotwy chemicznej przeznaczonej do przenoszenia obci捫e dynamicznych i po wypoziomowaniu oraz ustawieniu urz康zenia kr捫ki niwelatorów zostaj przyspawane do p造t podporowych.

Na proces mocowania mog mie wp造w tak瞠 walory mechaniczne kotew. Na przyk豉d kotwa w wersji FHB II-A S firmy Fischer dzi瘯i zredukowanej g喚boko軼i zakotwienia pozwala na ograniczenie nak豉du pracy przy wierceniu i monta簑. Monta przelotowy odbywa si tu bez dodatkowych narz璠zi, wymagana jest te mniejsza ilo嗆 zaprawy.

robot_robotyka_automatyka_gudel_tmf

Tor jezdny mo瞠 przemieszcza obci捫enie o masie do 20 t z pr璠ko軼i 45m/min i dynamik 1 ms-2 przy powtarzalno軼i pozycjonowania +/-0,05 mm 廝ód這: Güdel


Liczenie betonu
Najcz瘰tszym rodzajem pod這瘸 pracy maszyn jest oczywi軼ie beton. Specyfika konstrukcji betonowej pozwala wyszczególni dwie kluczowe strefy: stref 軼iskan (niezarysowan) i stref rozci庵an (zarysowan). Ta ostatnia wynika nie ze sp瘯ania technologicznego samego betonu, ale z charakteru pracy elementu konstrukcyjnego.

– I tutaj dokonywany jest najcz瘰tszy b陰d w doborze 陰cznika kotwy, poniewa wiele osób wybieraj帷ych kotw myli stref zarysowan ze stref sp瘯an technologiczne. A to ma kluczowe znaczenie, gdy strefa zarysowana eliminuje wi瘯szo嗆 (ok. 70%) 陰czników mog帷ych spe軟i te kryteria – przekonuje Wojciech P瘯owski z Hilti.

W praktyce proces doboru wymaga wi璚 dok豉dnej analizy pod這瘸 oraz zastosowania odpowiednich narz璠zi. Znacz帷ym wsparciem dla projektanta lub wykonawcy dokonuj帷ego wyboru odpowiedniego 陰cznika mo瞠 by oprogramowanie do obliczania zamocowa kotwowych. Na przyk豉d firma Hilti oferuje swoim klientom program Profis Engineering Hilti, który w sposób intuicyjny i kompleksowy dokonuje analiz i oblicze, daj帷 gotowe propozycje zamocowania.

Szukanie 陰cznika
Kolejnym wa積ym elementem wp造waj帷ym na pó幡iejsz prawid這w prac ca貫go urz康zenia, maszyny b康 innej konstrukcji jest wybór odpowiedniej jako軼i 陰cznika, spe軟iaj帷ego wy鈔ubowane kryteria jako軼iowe, szczególnie w kontek軼ie bezpiecze雟twa zamocowania.

Od wielu lat widoczne jest zjawisko wyboru komponentów sk豉dowych konstrukcji przy uwzgl璠nieniu ceny jako najwa積iejszego kryterium, z pomniejszeniem znaczenia jako軼i zastosowanych elementów, jak chocia瘺y kotwa mocuj帷a. Tymczasem na tym polu w ostatnim czasie nast徙i ogromny post瘼 techniczny i jako軼iowy. Mo積a dzi wybiera spo鈔ód bardzo dobrych rozwi您a spe軟iaj帷ych najbardziej wy鈔ubowanego kryteria dotycz帷e mocowanego elementu.

Dost瘼ne kotwy da si dostosowa do ró積ych warunków i dobra w zale積o軼i od oczekiwanej szybko軼i zamocowania czy mo磧iwo軼i natychmiastowego jego uruchomienia. Na przyk豉d w ofercie firmy s Hilti kotwy mechaniczne HDA spe軟iaj帷e wymagaj帷e kryteria, w tym dotycz帷e pracy dynamicznej, kotwy HST3, które mog pracowa w strefach betonów zarysowanych i w miejscach, gdzie kluczowe znaczenie ma kwestia pracy w warunkach sejsmicznych, i kotwy HUS 3 daj帷e du膨 swobod kszta速owania geometrycznego mocowania. W zale積o軼i natomiast od trwa這軼i, bezpiecze雟twa i ró積orodno軼i pod這瘸 mo積a wybiera spo鈔ód szeregu kotew chemicznych.

Pilnuj jako軼i
Do istotnych elementów prawid這wego wyboru zamocowania nale篡 te jako嗆 jego wykonania. 疾by jak najbardziej zneutralizowa najs豉bsze ogniwo procesu, jakim jest cz這wiek, na rynku pojawia si coraz wi璚ej nowych systemów zapobiegaj帷ych ewentualnym b喚dom. Przyk豉dem mo瞠 by system SafeSet firmy Hilti. Przy zastosowaniu odpowiednich elementów (陰czników kotwy) oraz odpowiedniej technologii i komponentów umo磧iwia ono zminimalizowanie ryzyka pope軟ienia b喚du monta穎wego.

Coraz powszechniej na budowach wykonuje si te us逝gi bezpo鈔ednio wp造waj帷e na jako嗆 wykonywanych mocowa, m.in. testowanie zamocowa (mo磧iwo嗆 wykonania test pod這瘸, w przypadku gdy podczas renowacji czy rewitalizacji nie jest do ko鎍a znana jego struktura i jako嗆) czy sprawdzenie jako軼i wykonanego zamocowania pod wzgl璠em np. oczekiwanej no郾o軼i.

Stosowane dzi maszyny i urz康zenia wymuszaj zmian my郵enia i podej軼ia do budownictwa. Nowe technologie daj szans na przyspieszenie procesów przy zachowaniu doskona貫j jako軼i uzyskiwanych zamocowa.

毒鏚這: Piotr Rabiej / MM Magazyn Przemys這wy 6 (181) 2018 / Artyku opracowany m.in. na podstawie materia堯w firm Hilti i Gdel i Fisher Polska